Květena Šumavy – Flora des Böhmerwaldes – Flora Silvae Gabretae

From Bayernflora
Jump to: navigation, searchFinal flora.png

Sie sind hier: ProjekteKvětena Šumavy – Flora des Böhmerwaldes – Flora Silvae Gabretae


Gentiana pannonica (hořec panonský). J. Ahlmer, Plesná, 2009EU podporovaný projekt "Flora des Böhmerwaldes – Květena Šumavy – Flora Silvae Gabretae"

Cíle projektu a plánované aktivity (ze schválené žádosti)

Mapa projektové oblasti: montánní stupeň Šumavy, s kvadranty TK25

Šumava představuje v rámci střední Evropy jedinečné území, které si zaslouží zvláštní pozornost z pohledu studia a dokumentace biodiverzity a její ochrany. Cévnaté rostliny jsou důležitou složkou tohoto ekosystému; jakožto primární producenti a tvůrci rozlišných přírodních stanovišť zásadním způsobem ovlivňují vyšší trofické úrovně.

Šumavská květena je společným přírodním dědictvím Čechů a Němců, které se utvářelo jak přírodními vlivy tak lidmi způsobenou migrací a vymíráním druhů. Rozhodující v tomto procesu bylo, že se využívání půdy v různých částech projektového území lišilo a měnilo v průběhu doby. Zachování tohoto přírodního dědictví je nemyslitelné bez jeho detailního poznání.

Výzkum šumavské květeny má sice na obu stranách hranice dlouhou tradici, celková syntéza však dosud narážela na odlišné metodické přístupy v jednotlivých zemích, různou prozkoumanost jednotlivých regionů a z jazykových, či politických důvodů omezenou spolupráci mezi odborníky. Předkládaný projekt proto zcela unikátním způsobem rozšíří a spojí dostupná data o rozšíření a ekologických nárocích cévnatých rostlin na Šumavě bez ohledu na státní hranice. Kritické zhodnocení těchto údajů umožní prezentovat na společné webové stránce (česky a německy) aktuální a historické ozšíření a hojnost cévnatých rostlin v podobě síťových map výskytu s ekologickými informacemi o těchto druzích.

Tyto informace jsou zcela zásadní pro tvorbu koncepčních opatření v rámci rozhodování o prioritách druhové i ekosystémové ochrany na obou stranách hranice. K tomu patří i monitoring vývoje populací vzácných a ohrožených druhů.

Snadná dostupnost znalostí o květěně a jejích změnách bude zvyšovat nejenom zájem o další zkoumání rostlin na Šumavě ale i ochotu veřejnosti převzít odpovědnost za její uchování.

Evropská územní spolupráce (EÚS) Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Informace o financování, projektových partnerech a souvisejících projektech najdete na anglické a německé verzi této webové stránky.

Information on funding, project partners and related projects is given in the English and German version of this web page.

Information über Förderung, Projektpartner und verwandte Projekte findet sich auf der englischen und deutschen Version dieser Website.


FSG excursion July 2020